Teams G Davies played for

MiscellaneousWaikato (1955/56-1958/59)
 Waikato XI (1955/56)