Fergus Hickey Rosebowl 1984/8517 Nov 1984  Bay of Plenty v Poverty Bay Smallbone Park, Rotorua misc921085
17 Nov 1984  Thames Valley v Hamilton Morrinsville Recreation Ground, Morrinsville misc921086
02 Dec 1984  Bay of Plenty v Thames Valley Kensington Park, Whangarei misc921087
02 Dec 1984  Hamilton v Midlands Kensington Park, Whangarei misc921088
02 Dec 1984  Northland v Poverty Bay Kensington Park, Whangarei misc921089
04 Dec 1984  Hamilton v Poverty Bay Kensington Park, Whangarei misc921090
04 Dec 1984  Midlands v Thames Valley Kensington Park, Whangarei misc921091
06 Dec 1984  Counties v Midlands Kensington Park, Whangarei misc921092
06 Dec 1984  Northland v Bay of Plenty Kensington Park, Whangarei misc921093
06 Dec 1984  Poverty Bay v Thames Valley Kensington Park, Whangarei misc921094
19 Jan 1985  Counties v Hamilton Bledisloe Park, Pukekohe misc46531